Obchodné podmienky a reklamačný poriadok

1. Úvodné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") upravujú podmienky dodávok tovarov a služieb (ďalej len "tovar") realizovaných medzi predávajúcim a kupujúcimi, ak nie je medzi nimi písomne dohodnuté inak.

Predávajúci: 
UNI-ROTO Ďurík, s.r.o, 
Tribečská 1699, 
95501 Topoľčany
 
IČO: 50815318, 
IČ DPH: SK2020139572, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 42938/N

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ:

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, pričom právne vzťahy medzi ním a predávajúcim neupravené v týchto VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a ďalšími súvisiacimi predpismi a zákonmi SR.
Podnikateľom sa rozumie – osoba alebo subjekt zapísaný v obchodnom registri, alebo osoba ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia alebo iného oprávnenia podľa osobitných predpisov, alebo ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. Právne vzťahy neupravené v týchto VOP sa medzi predávajúcim a podnikateľom riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a ďalšími súvisiacimi predpismi a zákonmi SR.

Orgán dozoru a dohľadu: Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 9, 950 50 Nitra P.O. Box 49A, tel: 037/772 02 16, Fax: 037/772 0024

2. Kúpna zmluva a objednávky

Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného predávajúcim.

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúceho na jeho internetovú stránku alebo predloženie cenovej ponuky predávajúceho na základe dopytu kupujúceho. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho (spotrebiteľa) a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný e-mail. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť len na základe písomnej dohody oboch strán.

Ak je kupujúcim podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim (podnikateľom) a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu (potvrdenia objednávky) predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom. Zmeny alebo zrušenie potvrdenej objednávky je možné urobiť len po dohode s predávajúcim a to výhradne v písomnej forme.

Objednávky môžu kupujúci realizovať prostredníctvom e-mailu, pošty, e-shopu predávajúceho, prípadne osobne na predajni predávajúceho. Objednávky musia obsahovať presné určenie tovaru, počet kusov, cenu v zmysle dohody, miesto a termín dodania. Objednávky sú záväzné až po potvrdení predávajúcim. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy:

Ak je kupujúcim spotrebiteľ a objednávku vykonal použitím prostriedkov komunikácie na diaľku, je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu ešte pred dodaním tovaru, resp. v lehote 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí spotrebiteľ urobiť písomnou formou, formulár na odstúpenie je dostupný na internetovej stránke predávajúceho. Spotrebiteľ je povinný okrem písomného odstúpenia od zmluvy doručiť predávajúcemu aj zakúpený a doručený tovar a to v pôvodnom balení a s príslušnou dokumentáciou (návod, záručný list), ak boli jeho súčasťou. Predávajúci je povinný takto vrátený tovar vziať späť a vrátiť spotrebiteľovi platbu za tovar, vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ uhradil v súvislosti s dodaním tovaru a to do 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie funkčnosti a vlastností tovaru. Od kúpnej zmluvy nemôže spotrebiteľ bez uvedenia dôvodu v zmysle vyššie uvedených odstúpiť, ak predmetom zmluvy bola dodávka tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo určeného osobitne pre jedného kupujúceho. V ostatných prípadoch je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy po dohode s predávajúcim alebo v zmysle platných zákonov a predpisov SR.

Ak je kupujúcim podnikateľ, môže od kúpnej zmluvy alebo obdobných vzájomne uzatvorených obchodných zmlúv odstúpiť po dohode s predávajúcim alebo formou písomnej výpovede doručenej predávajúcemu. V prípade závažného porušenia zmluvných podmienok zo strany predávajúceho môže kupujúci odstúpiť od zmluvy s okamžitou platnosťou, v ostatných prípadoch, ak nie je písomne dohodnuté inak, až po uplynutí dvojmesačnej výpovednej lehoty, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení písomnej výpovede. Od zmluvy je možné zo strany kupujúceho odstúpiť iba ak má vyrovnané všetky svoje záväzky voči predávajúcemu.

3. Cena

Cena tovaru je uvedená na webovej stránke predávajúceho alebo je stanovená dohodou na základe cenového dopytu kupujúceho a predloženej cenovej ponuky predávajúceho. Cenové ponuky sú platné maximálne 3 dni ak v nich nie je uvedené inak. V prípade, že sa podstatným spôsobom zmenia podmienky, za ktorých bola cena kalkulovaná, vyhradzuje si predávajúci právo na zmenu ceny. Zmenu je predávajúci povinný neodkladne oznámiť kupujúcemu, ktorý sa k zmene môže do 3 pracovných dní vyjadriť, či ju akceptuje. K jednotkovým cenám bez DPH predávajúci účtuje príslušnú sadzbu DPH v zmysle platných zákonov v čase predaja. 

4. Platobné podmienky

Platobné podmienky sú predmetom dohody oboch zmluvných strán. Úhrada za dodávky tovaru je možná nasledovnými spôsobmi:
- platba v hotovosti alebo platobnou kartou na predajni predávajúceho,
- bezhotovostne na bankový účet predávajúceho,
- na dobierku pri dodaní tovaru kuriérom alebo poštou.

Odberateľ nadobúda vlastnícke právo k dodanému tovaru až úplným uhradením kúpnej ceny, dovtedy je tovar majetkom predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo v prípade neuhradenia vziať tovar späť.

5. Balenie

Tovar je kupujúcemu dodávaný v štandardnom spotrebiteľskom balení. Obaly a náklady na balenie sú zahrnuté do ceny tovaru. Výnimku tvoria vratné obaly, ktoré je kupujúci povinný v nepoškodenom stave vrátiť. V prípade nevrátenia alebo poškodenia vratného obalu má predávajúci právo účtovať kupujúcemu poplatok vo výške 100% hodnoty vratného obalu.

6. Termín dodania

Termín dodania je predmetom dohody oboch zmluvných strán. Tovar skladom sa obvykle doručuje do 3 pracovných dní od objednania, v ostatných prípadoch podľa jeho dostupnosti u dodávateľov predávajúceho. O dostupnosti a predpokladanom termíne dodania objednaného tovaru predávajúci informuje kupujúceho. V prípade zásahu nepredvídateľných a mimoriadnych udalostí (porucha vo výrobe, štrajk, živelná pohroma a pod.) si predávajúci vyhradzuje právo na nevyhnutné predĺženie termínu dodávky. Táto skutočnosť nemôže byť v žiadnom prípade dôvodom k uplatneniu sankcií alebo vymáhaniu následných škôd kupujúcim.

7. Doprava a dodacie podmienky

Dopravu tovaru zaisťuje predávajúci po dohode s kupujúcim. Spôsob dopravy (kuriérska alebo špedičná služba) zodpovedá veľkosti a objemu dodávaného tovaru, miestu a termínu dodania. Kupujúci môže objednaný tovar prevziať i osobne na predajni predávajúceho, ak o tom predávajúceho včas informuje, najneskôr pri objednávaní tovaru. Prepravné podmienky je možné dohodnúť aj individuálne. V prípade, že nie je medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnuté inak, platia nasledovné podmienky :


- tovar z objednávok do 200 EUR bez DPH / 240 EUR s DPH (vrátane) sa posiela kupujúcemu na jeho náklady. Náklady za dopravu účtuje predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom v zmysle aktuálneho cenníka prepravy a služieb predávajúceho, ktorý je dostupný na internetovej stránke predávajúceho.

- k tovaru z objednávok nad 200 EUR bez DPH / 240 EUR s DPH sa neúčtujú kupujúcemu náklady za dopravu, s výnimkou doplnkových prepravných služieb z aktuálneho cenníka prepravy a služieb predávajúceho, o ktoré kupujúci prejaví záujem.

8. Záručné podmienky a reklamácie

Záručné podmienky na dodaný tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Vo všeobecnosti sa predávajúci zaväzuje dodávať tovar v kvalite stanovenej normami, aby bola zaručená jeho použiteľnosť na stanovený účel.

Kupujúci má právo dodaný tovar reklamovať, ak zistí akékoľvek nezhody a vady na prijatom tovare a to ihneď po ich zistení. Reklamácia sa uplatňuje osobne na predajni predávajúceho (Tribečská 1699. Topoľčany) alebo v písomnej forme. Rozsah, podmienky a spôsob riešenia reklamácií upravuje Reklamačný poriadok predávajúceho, ktorý je umiestnený na predajni predávajúceho a uverejnený na jeho internetovej stránke. Pri reklamáciách sa postupuje v súlade s týmto Reklamačným poriadkom a platnou legislatívou SR.

9. Osobné údaje a ich ochrana

Predávajúci zhromažďuje, spracováva a uchováva osobné údaje kupujúcich výlučne za účelom plnenia svojich záväzkov voči kupujúcim súvisiacich s vybavovaním ich objednávok, s doručovaním objednaného tovaru, vystavovaním príslušných dokladov k dodávkam tovaru, vybavovaním prípadných reklamácií, za účelom informovania o aktuálnych novinkách a akciách predávajúceho (ak k tomu dal kupujúci osobitný súhlas), prípadne za účelom vymáhania pohľadávok voči kupujúcim z neuhradených faktúr za dodávky tovaru.

Predávajúci zhromažďuje a uchováva osobné údaje kupujúceho minimálne v tomto rozsahu: ak je kupujúcim spotrebiteľ - meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa, v prípade podnikateľa – obchodné meno, adresa sídla, adresa dodania, IČO, telefónne číslo, e-mailová adresa, meno a priezvisko kontaktnej osoby. Kupujúci registráciou u predávajúceho alebo odoslaním objednávky zároveň udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a to na dobu neurčitú. Tento súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať a to písomnou formou. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi a zákonmi SR a že nebude získané osobné údaje zverejňovať, sprístupňovať ani bezdôvodne postupovať tretím stranám, okrem rozsahu potrebného pre riadne a včasné plnenie kúpnej zmluvy alebo v prípadoch, ktoré súvisia s plnením zákonných povinností predávajúceho či vymáhaním zákonných nárokov predávajúceho z obchodných vzťahov.

10. Záverečné ustanovenia

Tieto VOP platia v prípade, že medzi predávajúcim a kupujúcim neprišlo k inej dohode. Vzájomné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim neupravené v týchto VOP ani vo vzájomne uzatvorených zmluvách a ich prílohách sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a aktualizovať VOP v nadväznosti na novoprijaté ekonomické a organizačné pravidlá alebo na základe nových skutočností a to bez predchádzajúceho upozornenia. Povinnosť písomného informovania o VOP a jeho zmenách je splnená umiestnením aktuálneho znenia VOP na predajni predávajúceho a uverejnením na jeho internetovej stránke: www.uniroto.sk

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.04.2021 a zostávajú v platnosti až do vydania nových alebo aktualizovaných VOP.

V Topoľčanoch, 29.03.2021

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok je spracovaný na základe platného Občianskeho zákonníka a zákona č. 250 z 9. mája 2007 o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Reklamačný poriadok slúži k zabezpečeniu jednotného a správneho postupu pri vybavovaní reklamácií vád tovaru, zakúpeného v predajni UNI-ROTO Ďurík, s.r.o. v Topoľčanoch.

ČLÁNOK I.
Záručná doba

 1. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
 2. Pri tovare, ktorý je určený na to, aby sa užíval po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať  len niektorej súčiastky tovaru.
 3. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha tovaru umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.
 4. Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v tomto zákone. V záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky.
 5. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.
 6. Ak je vydaný záručný list musí ho predajňa riadne vyplniť a potvrdiť.
 7. Práva zo zodpovednosti za vady pri tovaroch, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak práva zaniknú.

ČLÁNOK II.
Reklamácia vadného tovaru

 1. Ak sa vyskytne na kúpenom tovare vada, má kupujúci právo túto vadu reklamovať.
 2. Za vadu nie je možné považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebovania, či nesprávneho zásahu.
 3. V prípade, že kupujúci uplatní právo zo zodpovednosti za vady toavru, je vedúci predajne, alebo ním poverený zamestnanec povinný rozhodnúť o reklamácií ihneď.
 4. Vedúci predajne môže v prípadoch, ktorých vybavenie vyžaduje odborné posúdenie dohodnúť s kupujúcim dlhšiu lehotu, ktorá však nesmie presiahnuť 30 dní.
 5. Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách.
 6. Reklamáciu uplatňuje kupujúci v predajni, v ktorej tovar zakúpil bez zbytočného odkladu a v jeho záručnej dobe. Inak právo na reklamáciu zaniká.
 7. Pri reklamácii musí kupujúci predložiť spolu s reklamovaným tovarom pokladničný doklad, prípadne záručný list ak bol na tovar vystavený. Zároveň musí uviesť, akú chybu reklamuje.
 8. Predávajúci vystaví zápis o reklamácii a kópiu odovzdá kupujúcemu.
 9. Ak je v záručnom liste uvedený podnikateľ určený na opravu, môže kupujúci uplatniť právo na opravu u tohto podnikateľa uvedeného v záručnom liste a tým uplatní právo zo zodpovednosti za vady.
 10. Opravy v záručnej dobe vykonané podnikateľom určeným na opravu musia byť vyznačené v záručnom liste a doložené montážnymi listami.
 11. Reklamovaný tovar musí byť riadne vyčistený.
 12. Podmienkou pre uznanie reklamácie je, aby bola uplatnená v záručnej dobe a u tovaru, na ktorý bol vydaný záručný list, u plombovaných výrobkov neboli porušené plomby.
 13. Ak sa reklamácia vybaví výmenou vadného tovaru za bezvadný, plynie na nový tovar záručná doba znova od jeho prevzatia. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

ČLÁNOK III.
Odstrániteľné vady

 1. Za odstrániteľné vady sa považujú také vady tovaru, odstránením ktorých (opravou) neutrpí vzhľad, funkcia a kvalita tovaru.
 2. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená.

ČLÁNOK IV.
Neodstrániteľné vady

 1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorú bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.
 2. To isté právo prislúcha kupujúcemu, ak ide o opätovne vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád nemôže tovar riadne užívať.

ČLÁNOK V.
Záverečné ustanovenie

 1. Daný reklamačný poriadok musí byť umiestnený na viditeľnom a kupujúcim prístupnom mieste.
 2. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 12.4.2017.