skr imbus. ISO 7379 6x20/M5 FE 12.9

skr imbus. ISO 7379 6x20/M5 FE 12.9
Názov
Balenie
MJ
Cena
5239
skr imbus. ISO 7379 6x10/M5 FE 12.9
Balenie:
1000
MJ:
ks
 
124,48
5241
skr imbus. ISO 7379 6x20/M5 FE 12.9
Balenie:
1000
MJ:
ks
 
141,67
5242
skr imbus. ISO 7379 6x30/M5 FE 12.9
Balenie:
1000
MJ:
ks
 
150,00
5244
skr imbus. ISO 7379 6x40/M5 FE 12.9
Balenie:
1000
MJ:
ks
 
150,00
5240
skr imbus. ISO 7379 6x16/M5 FE 12.9
Balenie:
1000
MJ:
ks
 
375,00
5243
skr imbus. ISO 7379 8x20/M6 FE 12.9
Balenie:
1000
MJ:
ks
 
833,33
5247
skr imbus. ISO 7379 8x10/M6 FE 12.9
Balenie:
1000
MJ:
ks
 
916,67
6635
skr imbus. ISO 7379 6x 8/M5 FE 12.9
Balenie:
1000
MJ:
ks
 
1 000,00
11141
skr imbus. ISO 7379 8x25/M6 FE 12.9
Balenie:
1000
MJ:
ks
 
1 083,33
5245
skr imbus. ISO 7379 8x30/M6 FE 12.9
Balenie:
1000
MJ:
ks
 
1 083,33
8029
skr imbus. ISO 7379 10x25/M8 FE 12.9
Balenie:
1000
MJ:
ks
 
1 250,00
5246
skr imbus. ISO 7379 10x12/M8 FE 12.9
Balenie:
1000
MJ:
ks
 
1 333,33
10648
skr imbus. ISO 7379 8x12M6 FE 12.9
Balenie:
1000
MJ:
ks
 
1 416,67
10485
skr imbus. ISO 7379 10x30/M8 FE 12.9
Balenie:
1
MJ:
ks
 
1 416,67
8696
skr imbus. ISO 7379 10x35/M8 FE 12.9
Balenie:
1
MJ:
ks
 
1 666,67
8856
skr imbus. ISO 7379 10x40/M8 FE 12.9
Balenie:
1
MJ:
ks
 
1 666,67
9201
skr imbus. ISO 7379 10x50/M8 FE 12.9
Balenie:
1000
MJ:
ks
 
1 666,67
8695
skr imbus. ISO 7379 10x60/M8 FE 12.9
Balenie:
1
MJ:
ks
 
1 666,67
11202
skr imbus. ISO 7379 10x20/M8 FE 12.9
Balenie:
1000
MJ:
ks
 
1 833,33
3655
skr imbus. ISO 7379 10x70/M8 FE 12.9
Balenie:
1
MJ:
ks
 
2 083,33
12568
skr imbus. ISO 7379 12x35/M10 FE 12.9
Balenie:
1000
MJ:
ks
 
2 416,67
11492
skr imbus. ISO 7379 12x16/M10 FE 12.9
Balenie:
1000
MJ:
ks
 
2 500,00
445
skr imbus. ISO 7379 10x55/M8 FE 12.9
Balenie:
1
MJ:
ks
 
3 333,33
12572
skr imbus. ISO 7379 12x45/M10 FE 12.9
Balenie:
1000
MJ:
ks
 
3 750,00
8896
skr imbus. ISO 7379 10x45/M8 FE 12.9
Balenie:
1
MJ:
ks
 
6 666,67
10958
skr imbus. ISO 7379 20x60/M16 FE 12.9
Balenie:
1000
MJ:
ks
 
12 500,00